Latvijā profesionālās izglītības programmās, sākot no pamatizglītības otrā posma līdz 1. līmeņa augstākajai (koledžas) izglītībai, mācās 32% audzēkņu un tas atbilst vidējam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas(OECD) valstu rādītājam (32%). Savukārt 89% profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu Latvijā apgūst programmas, kas sniedz pieeju studijām augstākajā izglītībā, kamēr vidēji OECD valstīs šajā izglītības veidā un pakāpē tāda iespēja ir 70% audzēkņu – tā secināts jaunākajā OECD ziņojumā “Education at a Glance 2020”.

Profesionālās izglītības sistēmas reformas un attīstības mērķu sasniegšanai Izglītības un zinātnes ministrija 15 gadu laikā veikusi ievērojamus ES fondu ieguldījumus, kuri tikai šobrīd sāk sniegt rezultātus. Pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Vienlaikus tiek attīstītas arī īsā cikla profesionālās izglītības programmas un veiktas mērķtiecīgas investīcijas pieaugušo izglītības attīstībā. Tas viss kopumā ļāvis mazināt prognozēto darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību, veicinot vidējas kvalifikācijas speciālistu ienākšanu darba tirgū. Un, kā uzsvērts OECD pētījumā, nepastarpināta pāreja no profesionālās izglītības programmām uz augstākām izglītības pakāpēm arī palielina cilvēku iespējas iegūt darbu un augstākus ienākumus.

Pateicoties modernajai infrastruktūrai, mācību videi un mūsdienīgam mācību satura piedāvājumam, ko nodrošinājuši apjomīgie ERAF un ESF ieguldījumi, Latvijas profesionālajā izglītībā tika pilotētas un ieviestas vērienīgas pārmaiņas un ievērojami pieaudzis profesionālās izglītības prestižs. Par to liecina ne vien audzēkņu pozitīvais novērtējums aptaujās, bet arī konkurence vairākās programmu grupās. Piemēram, 2020. gada uzņemšanā IZM padotībā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs ir nokomplektētas visas 9150 valsts budžeta finansētās vietas, un audzēkņu iecienītajās programmās konkurss uz vienu vietu bija 3 un vairāk.

Izglītības un zinātnes ministrija ir iepazinusies ar Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumu par profesionālās izglītības jomu un novērtē revīzijas gaitā konstatētās nepilnības un priekšlikumus, kas ļaus novērtēt paveikto ar skatu no malas. Taču vienlaikus ministrija uzsver, ka VK revīzijā konstatētie fakti ir vērtējami tikai kontekstā ar pēdējo gadu plašajām profesionālās izglītības reformām. Tās ir veicinājušas gan profesionālās izglītības prestižu, gan nodrošinājušas atbilstošu izglītojamo kvalifikāciju darba tirgum aktuālajām kompetencēm.

VK revīzijas ziņojums vērsis ministrijas uzmanību uz vairākām jomām, kurās veicami uzlabojami, un ministrija paralēli jau uzsāktajiem darbiem veic pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai. Tā šobrīd galvenais šķērslis pilnvērtīgai profesionālās izglītības funkcionēšanai ir esošā profesionālās izglītības programmu finansēšana, tāpēc ministrija sadarbībā ar partneriem izstrādā nepieciešamos risinājumus pilnveidei. Drīzumā tiks pabeigts konceptuālais ziņojums par profesionālo programmu finansēšanas pilnveidi, kurā pārskatītas izmaksas un izstrādāti priekšlikumi pakāpeniskai bāzes finansējuma paaugstināšanai. Jaunā finansēšanas sistēma ne tikai tuvinās izmaksu finansēšanu atbilstoši reālajām izmaksām, bet arī veicinās profesionālās izglītības stratēģiskā mērķa 50/50 sasniegšanu.

Tāpat ministrija turpina sistēmisku darbu profesionālās izglītības reformas ietvaros, jo īpaši akcentējot profesionālās izglītības satura reformu un pāreju uz mācīšanās rezultātos balstītu pieeju un programmu modularizāciju. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un dinamisku profesionālās izglītības sistēmu mūžizglītības kontekstā, ir izstrādāti un drīzumā tiks iesniegti valdībā grozījumi Profesionālās izglītības likumā.

Esošajā plānošanas periodā ar ES fondu līdzfinansējumu ir nodrošināta gan moderna profesionālās izglītības infrastruktūra un mūsdienīgs mācību saturs saskaņā ar darba tirgus attīstības tendencēm, gan efektīvas profesionālās izglītības īstenošanas formas, tajā skaitā darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Savukārt jaunajā 2021. – 2027. gada plānošanas periodā paredzēta virzība uz izglītības procesu digitalizāciju, uz profesionālās izglītības inovāciju un ekselenci, darba tirgus attīstībai nepieciešamo jauno prasmju sagatavošanu, sasaisti ar zaļo ekonomiku un ilgtspēju. Īpašu uzmanību plānots pievērst pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, tajā skaitā, darbam digitālā vidē.

Profesionālās izglītības attīstības procesos jo īpaši svarīgs ir sociālais dialogs. Gan sistēmiskus, gan operatīvus jautājumus ministrija risina sadarbībā ar Profesionālās izglītības nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi (PINTSA), nozaru ekspertu padomēm (NEP), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un nozaru asociācijām. Izglītības procesu atbilstība darba tirgus prasībām tiek nodrošināta arī sadarbībā ar Nodarbinātības padomi, Ekonomikas ministriju (vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes) un Labklājības ministriju (darba tirgus īstermiņa prognozes).

Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka gan izglītības politikas veidotājiem, gan dažādām publiskām institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrībai kopumā ir jārūpējas, lai stiprinātu resursus turpmākajai profesionālās izglītības attīstībai. Jo īpaši ņemot vērā to, ka tieši no profesionālās izglītības panākumiem un veiksmes lielā mērā atkarīga sabiedrības kopējā labklājība, ko nodrošina pietiekamā skaitā sagatavoti augsti kvalificēti vidēja līmeņa dažādu jomu speciālisti tautsaimniecībai būtiskās nozarēs.


Trešdiena, 01 Aprīlis 2020 11:29

In 2019, PIB will launch two Erasmus+ projects

   

VEA as a member of EUROPEA International is building a new experience and from 2019 starting to engage in Erasmus+ projects. Erasmus+ projects are implemented by VEA members – vocation education institutions as it is a unique opportunity not only to gain immeasurable professional experience, but also to travel the world, explore the cultures of other countries and build a wide range of partners and friends.

From 1st October 2019 till 30th September 2021 VEA as a partner will launch in Erasmus+ project “Industrial Internet of Things VET Network”. The project aims to create a VET Network with certification scheme for professionals, being IIoT developers or users or sales workers, and training them to adapt and adopt a new common framework of best practices of the modern IIoT know-how in order to be able to combine effectively knowledge and fundamental principles from various areas of expertise of cutting edge technologies in the IIoT sector and gain a competitive advantage in their carrier path.

 

There are nine project partners from six EU countries who are involved in implementation of the project:

 1. Institute for Training of Personnel in International Organisations – Bulgaria
 2. Vocational Education Association (PBI) - Latvia
 3. Tiber Umbria Comett Education Programme – Italy
 4. Halsingland Education Association – Sweden
 5. Anonimi Ekpaideftiki Etairia – Greece
 6. Institute for Postgraduate Studies – Bulgaria
 7. Research Innovation and Development Lab P.C. – Greece
 8. Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE – Greece
 9. Center for Social Innovation - Cyprus

 

In turn, the Erasmus + project “Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks” (ExcellWBL) is coordinated by the Latvian Chamber of Commerce and Industry and has three main objectives:

- to identify and collect examples and experiences of outstanding workplace tutors, motivated companies, effective cooperation mechanisms;

- to boost the reputation and attractiveness of work-based learning (WBL) through praising,

awarding, advertising persons, organizations and approaches which can serve as role models;

- to produce material of examples which can be used in training WBL tutors from companies and VET schools and in training of VET managers;

- to promote partnerships between VET schools and enterprises in the Baltic Sea region.

 

The project implementation period is from October 1, 2019 to September 31, 2021, and the project partners are:Latvian Chamber of Commerce and Industry - Latvia

 1. “Baltic Bright” , Ltd.- Latvia
 2. Vocation Education Asociation - Latvia
 3. Vorumaa Kutsehariduskeskus - Estonia
 4. Viesoji Istaiga Vilniaus Statybininku rengimo centras - Lithuania
 5. Hanse-Parlament EV - Germany.

 

 

Let us succeed in achieving all the goals of the Erasmus + project together!

2018. gada 31. oktobrī notika Latvijā līdz šim vēl nebijis pasākums – jauniešu forums “Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā”. Jaunieši no dažādām profesionālajām izglītības iestādēm demonstrēja savus talantus un panākumus, piedalījās divās paneļdiskusijās ar politikas veidotājiem, darba devējiem un akadēmiskās vides pārstāvjiem, kā arī rādīja un pierādīja, ka profesionālā izglītība var būt un ir pievilcīga un inovatīva.
Atklājot forumu, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka profesionālā izglītība šobrīd attīstās daudz straujāk nekā sabiedrības priekšstats par to, un tāpēc no dialoga starp jauniešiem, izglītotājiem, izglītības politikas plānotājiem, nozaru asociācijām un visu jomu profesionāļiem, svarīgi uzzināt, vai profesionālā izglītība attīstās pareizajā virzienā.
Savukārt ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens akcentēja, ka profesionālās izglītības sektors Latvijā ir ļoti attīstījies, un skolām ir skaidra vīzija, kā jāapmāca jaunie speciālisti. Nozīmīga loma ir arī darba vidē balstītām mācībām, kas ļauj jauniešiem ātrāk atrast darba devēju un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.
Foruma laikā tiks organizētas divas paneļdiskusijas un jauniešu veidota interaktīvā izstāde. Paneļdiskusijā “Kāda ir mūsdienīga profesionālā izglītība” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi uzdeva jautājumus un diskutēja ar izglītības un zinātnes ministru un ekonomikas ministru, lielo pilsētu asociācijas vadītāju, Saeimas deputātiem, nozaru asociāciju vadītājiem, augstākās izglītības iestāžu rektoriem par profesionālās izglītības nozīmi un ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. Savukārt paneļdiskusijā “Karjera un izaugsme” jaunieši ar darba devēju pārstāvjiem diskutēja par veiksmīgas karjeras iespējām darba tirgū un uzņēmējdarbības jomā, par mūsdienu profesionālās izglītības sniegtajām iespējām. Interaktīvajā izstādē – prezentācijā jaunie profesionāļi praktiskā un inovatīvā darbībā demonstrēja savus sasniegumus un talantus
Foruma noslēgumā tika secināts, ka profesionālā izglītība – tās tiešām ir gudra izvēle! Mācīties, iegūt profesiju, kas tev pašam patīk – tas ir ne tikai interesanti un aizraujoši, tas palīdz iegūt augsti kvalificētu darbu, sagatavo interesantai un izaicinošai karjerai un sekmē nodarbinātību.

Media

Krāšņs pasākums profesionālās skaistumkopšanas nozarē norisinājās š.g. 28.novembrī. Skaistumkopšanas centrs SALON LINE savās telpās laipni uzņēma - Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkursu "Rudens noslēpums". Konkurss kopā aicināja 7 talantīgus trīs Latvijas profesionālo skolu studentus, kuri savu meistarību un zināšanas parādīja izpildot divus konkursa uzdevumus:
1. Dāmu moderna vakara frizūra garos matos
2. Ikdienas matu griezums un veidojums dāmām labākajos gados
Profesionālās žūrijas sastāvā bija mūsu pašu vietējie talantīgie, klientu pieprasītie un ļoti noslogotie nozares profesionāļi, kā arī veiksmīgi nozares uzņēmēji: Dainis Pinka, Aigars Bajārs un Sergejs Merzļakovs, kuri atrada laiku savā ikdienas saspringtajā grafikā un atbalstīja konkursu. Pēc ļoti strikti izstrādāta novērtēšanas modeļa žūrija novērtēja un paziņoja uzvarētājus.
Sīvā konkurencē kausi, diplomi un balvas tika sadalītas sekojoši:
1. vieta Kristīne Kancāne / Rīgas Stila un modes tehnikums
2. vieta Anna Maļinovska / PIKC Daugavpils tehnikums
3. vieta Māris Lešinskis / Jelgavas Amatu vidusskola.
Apsveicam uzvarētājus, dalībniekus, skolotājas un skolas! Bez skolu, skolotāju atbalsta un, protams, bez talantīgiem un ambicioziem studentiem, šāds konkurss nebūtu iespējams. Tā ir nesavtīga iniciatīva, smags darbs un vēlme būt labākiem!
Liels paldies žūrijai par sadarbību un veltīto laiku!
Milzīgs paldies arī centram SALON LINE, kas gan līdzdarbojās konkursa organizēšanā, gan atbalstīja konkursa dalībniekus ar bagātīgu dāvanu fondu vairāk kā 1600 Eur vērtībā.

Konkurss bildes: http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/frizieru-meistaribas-konkurss-rudens-noslepumi-28-11-2018/

 • 101
 • 102
 • 103

Simple Image Gallery Extended

Bulduru Dārzkopības vidusskolā 2018. gads ir bijis aktīvs starptautiskās sadarbības jomā. Veiksmīgi tiek īstenots Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Neue Lernmethoden gemainsam erarbeiten – Lernmethoden” (Izstrādāt jaunas mācību metodes kopā). Šī projekta ietvaros skolotāji ar audzēkņiem ir devušies uz Itāliju, Vāciju, Slovēniju, Franciju un Luksemburgu, lai izzinātu dažādas mācību metodes un pielietoto materiāli tehnisko bāzi , kas izmantojami dārzkopības apmācībā.
2018. gada aprilī Itālijā, Laimburgā “Augļkopības, vīnkopības un dārzu ierīkošanas profesionālajā skolā“ norisinājās ikgadējais 14. Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs, kurā piedalījās skolotājas Gunta Krastiņa un Inga Ezera. Semināra ietvaros tika apmeklēti arī vairāki Dienvidtiroles dārzkopības uzņēmumi
Vācijā Paula Ērliha profesionālajā koledžā Dortmundē jūlijā norisinājās aktivitāte “Apstādījumu plānošana sociālajai aprūpes iestādei”, kurā piedalījās Elga Ence un 4 audzēkņi. Projekta dalībnieki kopīgi veidoja apstādījumu rekonstrukcijas plānu sociālās aprūpes iestādei Dortmundē.
Skolotāja Gunta Jēkabsone septembrī Francijā, Orleānā piedalījās “La Mouillere dārzkopības skolā“ seminārā “Inovācijas dārzos un parkos”. Teorētiskajā un praktiskajā nodarbībā tika izzināta “zaļo sienu” inovatīvie risinājumi, apskatot arī dažādus variantus skolas parkā, kurus bija gatavojuši šīs skolas audzēkņi pedagogu vadībā. Semināra ietvaros dalībnieki devās vizītēs uz vairākiem dārzkopības uzņēmumiem.
Rudens pilnbriedā oktobrī Slovēnijā, Celjes dārzkopības un vizuālās mākslas skolā norisinājās aktivitāte “Garšaugu varavīksne”, kurā no BDV piedalījās skolotāja Laima Lūse, un 4 audzēkņi audzēkņi. Projekta dalībnieki kopīgi izzināja dažādus garšaugus, tos smaržojot, garšojot un taustot, kā arī to pielietojumu un ārstnieciskās īpašības. Dalībnieki mācījās paši gatavot no garšaugiem salātus, ziepes, skrubjus un tējas.
Decembra sākumā Luksemburgā Etelbrukas lauksaimniecības tehniskā skolā norisinājās skolotāju sanāksme par projekta īstenošanu un jaunu projektu izstrādi.

Projekta koordinatore Gunta Jēkabsone

 • DSC01987
 • DSC02012

Simple Image Gallery Extended

Šogad no 22. – 25. septembrim Latvijā viesojās Pāvests Francisks. Viņš apciemoja valsts katoļu reliģisko centru un pasaules nozīmes svētvietu - Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baziliku.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas floristiem tika uzticēts Aglonas bazilikas dekorēšanas darbs Pāvesta Franciska vizītes laikā!

Bulduru Dārzkopības vidusskolas (Bulduri Horticulture school) Floristikas programmas pedagogi un jaunie profesionāļi izgatavoja 40 dažāda izmēra ziedu dekorus un lielākais no tiem bija balkona rotājums - 25 m garš un 1 m augsts.

 

Nenovērtējama pieredze topošajiem profesionāļiem

Plānošanas darbi bazilikā sākās jau pavasarī. Tika noteiktas nepieciešamās dekoru formas, izmēri un skaits, izvēlēti piemēroti trauki, ziedi un krāsas.

Skolas audzēkņi ikdienā reti sastopas ar sakrālās telpas rotāšanu, tāpēc no maija līdz septembrim viņiem bija iespēja detalizēti iepazīties ar sakrālās telpas rotāšanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī uzvedību dievnamā, strādājot vietās, kur ikdienā cilvēki netiek pielaisti. Tas bija patiesi izglītojošs, svētīgs un iedvesmojošs darbs!

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106

Simple Image Gallery Extended

2018.gads ir Latvijas simtgades gads. Latvija savu 100.dzimšanas dienu atzīmēja 2018.gada 18.novembrī. Dzimšanas dienā ir pieņemts, ka jubilārs saņem dāvanas. Arī Latvijas profesionālās izglītības iestādes sarūpēja dāvanu Latvijas simtgadei. Izveidoja novadu kulinārā mantojuma centrus: Ogres tehnikums Zemgales kulinārā mantojuma centru, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Kurzemes kulinārā mantojuma centru, Smiltenes tehnikums Vidzemes kulinārā mantojuma centru un Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Latgales kulinārā mantojuma centru. Visi novadu kulinārā mantojuma centri iestājās Eiropas kulinārā mantojuma centrā un kļuva par Eiropas kulinārā mantojuma tīkla biedriem.

Mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstības un sabiedrības pārmaiņu laikā arvien nozīmīgāku lomu ieņem profesionālā izglītība. Valstu konkurētspēju un attīstību nodrošina augsti kvalificēts darba spēks. Tāpēc 2018.gada 31.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija un Profesionālās izglītības biedrība organizēja profesionālās izglītības audzēkņu forumu "Mūsdienīga profesionāla izglītība Latvijā", kurā audzēkņi ar politiķiem un nozaru pārstāvjiem diskutēja par profesionālās izglītības attīstības jautājumiem, lai sasniegtu izcilību un ekselenci profesionālajā izglītībā.

Foruma ietvaros notika praktisks Latvijas novadu – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales kulinārā mantojuma centru ēdienu demonstrācija un degustācija.
Foruma dalībniekiem bija iespēja nobaudīt kopumā vairāk kā 24 dažādus latviešiem raksturīgus ēdienus, izceļot Latvijas kā valsts unikalitāti un pievilcību.
Iegūtās receptes un idejas veido bagātīgu svinību galdus par godu Latvijas simtgadei.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110

Simple Image Gallery Extended

Tā jau kļuvusi par tradīciju un tas ir biedrības “Europea International” atbalstīts pasākums reizi gadā tikties Eiropas valstu mežsaimniecības jomas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursā, lai:

 • parādītu savas prasmes meža kopšanā un atjaunošanā, koku gāšanā, darbā ar mežsaimniecības tehniku;
 • dalītos pieredzē, kā sasniegt augstāku izglītības kvalitāti.

Sagatavošanās jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursam ir apjomīgs darbs, tā ir sadarbība ar konkursa atbalstītājiem un sponsoriem. Lai konkurss noritētu raiti, tiek organizēta sagatavošanās sanāksme, kurā konkursa dalībvalstis analizē iepriekšējo konkursu pieredzi, precizē konkursa nolikumu un iepazīst nākošā konkursa norises vietu.

2019.gadā nu jau 18. Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu laikā no 23.līdz 26.maijam organizēs Svenljungas skola (Svenljunga Natural Resourse School) Zviedrijā. Konkursa sagatavošanās sanāksme notika no 2018.gada 1. līdz 4. novembrim Svenljungas skolā. Sanāksmi vadīja Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu vadības komiteja: Peter Tretter no Vācijas, Markus Wilfinger no Austrijas un Petra Preic no Slovēnijas. Ļoti sirsnīgi mūs Svenljungas skolā uzņēma direktors Peter Nyman un projektu vadītājs Zoltans Doczi. Konkursa sagatavošanās sanāksmē piedalījās pārstāvji no Austrijas, Francijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Rumānijas, Slovēnijas, Šveices, Vācijas, Ungārijas un Zviedrijas.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105

Simple Image Gallery Extended

Trešdiena, 19 Decembris 2018 12:01

Dāvanas no sirds

Ziemassvētki – brīnuma gaidīšanas laiks, kad krītoša sniegpārsla ienes mieru dvēselē, jumtus rotā lāsteku virtenes un daba izdzīvo vistumšāko nakti, lai atkal dotu ceļu gaismai, bet sirdī ir siltums, ko radām mēs paši.
Profesionālajā izglītībā mācās un strādā ļoti atraktīvi un idejām bagāti jaunieši un pedagogi, un Ziemassvētku laikā visvairāk izpaužas radošums, mīlestība un dāvināšanas prieks.

Ar degsmi acīs, mieru un gaismu sirdī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi sadarbībā ar pedagogiem iekārto Eiropas mājas skatlogu Rīgā Aspazijas bulvārī.

Savukārt Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Koka mākslas un metālmākslas nodaļas audzēkņi šajos svētkos ir sarūpējuši dāvanu Lestenes baznīcai, izgatavojot trīs bronzā lietas lustras atjaunotajam interjeram.

Lustras, kuras katras svars ir 170kg, tapušas ar fonda “Namejs” finansiālu atbalstu.

Lai balts, tīrs un mierīgs šis laiks!

 • 101
 • 102
 • 103

Simple Image Gallery Extended

Ar mežu, mežsaimniecību un meža produktiem ir saistīts teju ikkatrs Latvijas iedzīvotājs. Mežs ir dziļi iesakņojies latviešu kultūras tradīcijās, nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā arī ienākumu gūšanas iespēja.
Lai arī mežs un koks ir neatņemama Latvijas ainavas sastāvdaļa, ilgtspējīgas mežsaimniecības pamats tomēr ir ekonomiskais aspekts, ko spēj nodrošināt tikai regulāra koksnes ieguve un tās pārstrāde iespējami augstākas pievienotās vērtības produktos.


Latvijā ir izcilas tradīcijas koka māju būvniecībā, arī zinoši, izglītoti un mērķtiecīgi arhitekti, būvinženieri, celtnieki un uzņēmēji - būvkonstrukciju ražotāji, kas uzskata - ir nepārtraukti jāmainās, jāaug un jāmeklē jaunas iespējas, jo tikai tādā veidā varēs pilnveidot gan sevi, gan savu uzņēmumu.


Latvijā darba devēji un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi apvienojas, lai kopā rastu ceļu jauniem izaicinājumiem, sagatavotu tādus darbiniekus, kādi nepieciešami darba tirgū. Ogres tehnikums, kurš ir īsteno tādās izglītības programmas kā mežsaimniecība un koka izstrādājumu izgatavošana, ciešā sadarbībā ar darba devējiem šogad izstrādāja Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgā izglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju būvkonstrukciju montētājs. Izglītības programmas apguvē izglītojamais iegūst nepieciešamās kompetences moduļmāju būvniecībā – tās ir prasmes, kuras interesē uzņēmējus, kas ir gatavi izaicinājumam piedāvāt produktu ar augstu pievienoto vērtību gan Latvijas, gan pasaules tirgū. Kvalifikācijas aktualitāte pieaug gan Latvijā, gan visā pasaulē – it īpaši Eiropā jautājums par ilgtspējīgu un dinamisku ēku būvniecību nekad nav bijis tik aktuāls, cik tas ir šobrīd.


Latviešiem ir izaicinājums būt pirmajiem ne tikai kokapstrādē un koka māju būvniecībā, bet arī dabas resursu izmantošanā un lietošanā, un dzīves līmeņa celšanā - lai Latvija kļūtu par zemi, uz kuru dodas strādāt un dzīvot!

 • 10foto
 • 1foto
 • 6foto
 • 7foto
 • 8foto
 • 9foto
 • foto7

Simple Image Gallery Extended

Profesionālās izglītības biedrības (PIB) kopsapulcē diskusijās par aktuāliem profesionālās izglītības jautājumiem piedalījās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

PIB pastāv no 2009.gada, un tā dibināta ar mērķi, lai risinātu pedagogu, audzēkņu un profesionālajā izglītībā strādājošo aktuālus jautājumus. Kopš 2015.gada biedrības "Profesionālās izglītības biedrība" valdes priekšsēdētāja ir OT direktore Ilze Brante.

Kopsapulcē PIB biedri diskutēja par aktuāliem profesionālās izglītības jautājumiem. Vislielākā uzmanība tika veltīta pārejai uz jauno pedagogu samaksas modeli, un kā tas ietekmēs profesionālās izglītības sistēmā strādājošos. Jau 16.maijā PIB nosūtīja Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus, izvērtējot sagatavoto Ministru kabineta noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi".