Projekta nosaukums: Industrial Internet of Things VET Network (IIoTNET), 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

Projekta norises laiks: 01.10.2019.-30.09.2021.

 

Projekta partneri:

 1. Starptautisko organizāciju personāla apmācības institūts - Bulgārija
 2. Profesionālās izglītības biedrība - Latvija
 3. Tiber Umbria Comett Education Programme - Itālija
 4. Halsinglandes izglītības asociācija - Zviedrija
 5. Anonimi Ekpaideftiki Etairia - Grieķija
 6. Maģistrantūras institūts - Bulgārija
 7. Pētniecības inovāciju un attīstības laboratorija P.C. – Grieķija
 8. Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE - Grieķija
 9. Sociālo inovāciju centrs – Kipra

Kopējais projekta finansējums: 498 539 EUR

PIB summa: 32 678 EUR, t.sk. 26 142 EUR EU grants, 6536 EUR PIB līdzfinansējums

Projekta mērķis: izveidot PIA tīklu ar sertifikācijas shēmu profesionāļiem, kas ir IIoT izstrādātāji vai lietotāji, vai tirdzniecības darbinieki, un apmācīt viņus adaptēties un pieņemt jaunu, modernu IIoT paraugprakses sistēmu, lai spētu efektīvi apvienot zināšanas un pamatprincipus no dažādām kompetences jomām par progresīvākajām tehnoloģijām IIoT nozarē un gūt konkurences priekšrocības to karjeras izaugsmē.

Mērķa grupas:

 1. PIA nodrošinātāji un izglītojamie, pedagogi, mentori un / vai PIA vadītāji;
 2. mikrouzņēmumi un MVU, kas iesaistīti IIoT procesos, un to vadītāji un personāls

Uzdevumi:

1. IIoT tīkla izstrāde – atbildīgā PIB

Mērķis ir izstrādāt metodisko dokumentu kopumu, lai atbalstītu IIoTNet izveides procesu, t.sk.:

1)Pētniecības metodoloģijas un veidņu izstrāde datu apkopošanai un analīzei, ko veic nacionālās projektu grupas;

2) IIoT nacionālo aptauju un pārskatu sagatavošana un ieviešana;

3) Identificēto tendenču un nacionālo komandu priekšlikumu integrācija IIoT starpvalstu kopsavilkuma ziņojumā par IIoT izplatību valsts un Eiropas līmenī.

4) IIoTNet stratēģijas un darba plāna plānošana;

5) IIoTNet politikas, procesu un procedūru rokasgrāmatas izstrāde;

6) IIoTNet loģiskā ietvara matricas izstrāde;

7) analīzes veikšana un rīcības plāna izstrāde IIoT PIA sniedzēju kapacitātes stiprināšanai.

2. specializēta sociālā medija izstrāde IoTNet pārvaldībai un apmācībai:

 1. IIoTNet specializētā sociālā tīkla projektēšanas un izgatavošanas metodikas izstrāde;
 2. IIoT zināšanu kopuma izstrāde, kā arī atsauksmju analīze no organizētajām projekta darbnīcām, semināriem par IIoTNet;
 3. Tiešsaistes rīka IIoT Learning Project Explorer izstrāde, kas integrē e-karjeras atbalsta, mentoringa un absolventu izsekošanas pētījumus;
 4. IIoTNet specializētās sociālo mediju platformas projektēšana un tīkla pārvaldība;
 5. Mācību rezultātu vērtēšanas standartu izstrāde ar sertifikācijas shēmu IIoT ieviesējiem.

3. Specializētu sociālo mediju izmēģināšana IIoTNet pārvaldībai un apmācībai, t.sk.:

 1. vadlīniju sagatavošana sociālo mediju izmēģināšanai;
 2. IIoTNet vadības un apmācības sistēmu izmēģinājumu veikšana nacionālā līmenī
 3. Ziņojuma izstrāde par IIoTNet vadības sistēmas izmēģināšanu un vadības sistēmas uzlabošanu;
 4. Ziņojuma sagatavošana par IIoTNet apmācības sistēmas izmēģināšanu un uzlabošanu;
 5. Vadlīniju izstrāde mobilitātes, mūžizglītības un ES finansējumam IIoT jomā;

+ projekta kvalitātes plāna izstrāde, projekta rezultātu izplatīšana, projekta vadība, darba grupu rezultātu apkopojums, rezultātu novērtēšana.